Umowa najmu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

UMOWA NAJMU

 

 

zawarta dnia ……………………………………….w ……………………………………………………… pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wynajmującym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym alej Najemcą.

§ 1

1.   Wynajmujący oddaje w najem Najemcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.   Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania. Koszty korzystania z tycz usług ponosi Najemca.

§ 2

Najemca będzie korzystał z przedmiotu najmu w następujący sposób

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Najemca płacić będzie Wynajmującemu  czynsz w  wysokości ………………………………………. zł

§ 4

Oddzielnej  zgody Wynajmującego wymagają następujące czynności:

–  podnajem, oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim,

–  wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu.

§ 5

Najemca będzie dokonywał we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu oraz napraw bieżących.

§ 6

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………….. ……………… do ……………….. …………….. .

§ 7

Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem …………………..okresu wypowiedzenia.

§ 8

Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za ……………………… lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie …………………… dni.

§ 9

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………………                                           ………………………………………………

Wynajmujący                                                                                          Najemca

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

2 Comments

Add Yours →

Leave a Reply