Umowa o dzieło

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA O DZIEŁO

Zawarta dnia ………………….. w ……………………………………………………………………….. pomiędzy 1. ……………………………………………… zamieszkałym w …………………………………………………….., przy ul. ……………………….., legitymującym się dowodem osobistym ………………………………….., wydanym przez …………………………………………………………………………………………………………, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a

2. ……………………………………….., z siedzibą w ……………………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ………………………………………………………………….. o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło.

§ 2.

Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia …………………………., zakończenie dnia …………………….

§ 3.

Wykonawca użyje do wykonania dzieła materiałów własnych.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dzieło do siedziby Zamawiającego własnym transportem.

§ 5.

1. Zamawiający oświadczy w terminie ………….. dni, czy dzieło przyjmuje, czy też żąda dokonania określonych poprawek.

2. Za ukończenie dzieła strony uważają odbiór dzieła poprawionego.

§ 6.

Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …………………………… zł (słownie …………………………………………………………. złotych).

§ 7.

Wynagrodzenie płatne będzie ………………………………………………………………………………………

§ 8.

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości …………….. % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

 

§ 9.

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła powyżej ……………….. dni (miesięcy) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kary umownej.

§ 10.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Umowa została sporządzona w ……….. egzemplarzach po ……… dla Zamawiającego i Wykonawcy.

 

 

Zamawiający                                                             Wykonawca

 

………………………………….                                           ……………………………………

 

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply