UMOWA O DZIEŁO WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
UMOWA O DZIEŁO
zawarta dnia ……………………………….. w ……………………………………………………………. pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Plany, rysunki, projekty wykona Wykonawca i przed przystąpieniem do wykonania dzieła pokaże je Zamawiającemu celem ich zaakceptowania.
3. Termin wykonania dzieła ustala się na: ………………………………………………………………………..
§ 2
Zamawiający dostarczy wykonawcy materiał na sporządzenie dzieła opisanego wyżej. Od momentu przekazania materiałów Wykonawcy, Wykonawca ponosi dpowiedzialność za przypadkową utratę materiału lub jego uszkodzenie.
§ 3
Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w momencie otrzymania gotowego dzieła
w wysokości ……………………………………. zł Zamawiający wpłaci Wykonawcy w dniu złożenia
zamówienia zadatek w wysokości ……………………………….. zł tj ………………. % wynagrodzenia.
Zadatek ten zostanie zaliczony na poczet ceny.
§ 4
Zamawiający w razie ponad ……………………… dniowej zwłoki z wykonaniem dzieła, może od
umowy odstąpić. Wykonawca zwróci mu wówczas zadatek powiększony o ………………., oraz
materiały, które Zamawiający mu przekazał, jeżeli zwrot materiałów okaże się niemożliwy
Wykonawca zwróci sumę pieniężną równą wartości materiałów mu przekazanych powiększoną o …………………………%
§ 5
Zamawiający odbierze dzieło w ciągu …………………….. od terminu wskazanego w § 1 pkt 3. W razie zwłoki z odebraniem dzieła Wykonawca może pobrać od Zamawiającego opłatę …………………………… za każdy dzień zwłoki.
§ 6
W razie wystąpienia wad dzieła Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o ich usunięcie w ciągu …………………… od dnia odebrania dzieła. Wykonawca usunie wady na własny koszt w terminie …………………….. od daty oddania dzieła do naprawy.
§ 7
Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania ww. dzieła i że dzieło wykona osobiście.
§ 8
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
………………………………………                                                        …………………………………….
              Zamawiający                                                                      Wykonawca

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply