UMOWA O DZIEŁO WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA O DZIEŁO

 zawarta dnia … w… pomiędzy (nazwa, adres, REGON, NIP) ………………………………….. zwanym dalej Zamawiającym, a …………………………………………………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą

 

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: …………………………………………………………………………….. 2. Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień … a termin ukończenia działa na dzień… . 

§ 2

1. Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania dzieła osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3 

1. Plany, rysunki, projekty wykona Wykonawca i  przed przystąpieniem do wykonania dzieła pokaże je Zamawiającemu celem ich zaakceptowania. 

§ 4

Zamawiający dostarczy wykonawcy materiał na sporządzenie dzieła opisanego wyżej. Od momentu przekazania materiałów Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę materiału lub jego uszkodzenie.

 § 5

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w momencie otrzymania gotowego dzieła w wysokości … zł. Zamawiający wpłaci Wykonawcy w dniu złożenia zamówienia zadatek w wysokości ….. zł tj … % wynagrodzenia. Zadatek ten zostanie zaliczony na poczet  ceny.

 § 6

Zamawiający w razie ponad … dniowej zwłoki z wykonaniem dzieła, może od umowy odstąpić. Wykonawca zwróci mu wówczas zadatek powiększony o …, oraz materiały, które Zamawiający mu przekazał. Jeżeli zwrot materiałów okaże się niemożliwy Wykonawca zwróci sumę pieniężną równą wartości materiałów mu przekazanych powiększoną o … % 

§ 7

Zamawiający odbierze dzieło w ciągu … od terminu wskazanego w § 1 pkt 2. W razie zwłoki z odebraniem dzieła Wykonawca może pobrać od Zamawiającego opłatę … za każdy dzień zwłoki. 

§ 8

W razie wystąpienia wad dzieła Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o ich usunięcie w ciągu … od dnia odebrania dzieła. Wykonawca usunie wady na własny koszt w terminie … od daty oddania dzieła do naprawy. 

§ 9

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania ww. dzieła i że dzieło wykona osobiście.

§ 10 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 § 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. …………………                                               ………………….  Zamawiający                                                   Wykonawca

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply