Umowa o kredyt gotówkowy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA O KREDYT GOTOWKOWY

 

Zawarta w dniu …………………………. , w …………………………………………………………., pomiędzy Panem / Panią …………………………………………. nazwisko rodowe………………………………….. imiona rodziców ………………………………….., zamieszkałym / zamieszkałą ………………………….. ………………………………………………………………….., legitymującym (-ą) się dowodem osobistym ………………………………….. wydanym przez ………………………, numer PESEL ………………………, posiadającym NIP ……………………………………………………., zwanym dalej Kredytobiorcą,

a Bankiem ………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………………., reprezentowanym przez ……………………………………………………………., zwanym dalej Bankiem.

§1.

Na wniosek Kredytobiorcy z dnia …………………………….. Bank udziela kredytu gotówkowego, na okres od ……………………… do ……………………, na warunkach określonych niniejszą umową, w kwocie złotych ………………………………………………………………………………………………….. (słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………….) z przeznaczeniem na……………………………………………………………………………………………………..

§ 2.

Bank pobiera od kredytobiorcy prowizję w wysokości ……………………… od kwoty przyznanego kredytu, określonej w§ 1.

§ 3.

Wypłata kredytu nastąpi w dniu ………………………. gotówką w siedzibie Banku ………………….. ………………………………………………………….. / przelewem na rachunek bankowy prowadzony w …………………………………………………………… o numerze ……………………………………………………..

§ 4.

1. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która w dniu zawarcia umowy wynosi …………………………… % w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:

–        ………………………………………………………………….

–        ………………………………………………………………….

–        ………………………………………………………………….

3. O każdej zmianie stopy oprocentowania kredytu Kredytobiorca i poręczyciele zostaną powiadomieni na piśmie.

4. W przypadku zmiany oprocentowania zostanie sporządzony i przedstawiony na piśmie Kredytobiorcy nowy plan spłat.

§ 5.

1. Kredyt i odsetki zostaną spłacone w ……………………. ratach miesięcznych płatnych ……………… dnia każdego miesiąca, zgodnie z planem spłat, począwszy od dnia ………………….                     2. Za datę spłaty należności uważa się datę stempla placówki przyjmującej wpłatę.

§6.

1. Jeżeli kredytobiorca nie uiści kolejnych rat kredytu, cała należność z tytułu kredytu, odsetek oraz należnych opłat staje się natychmiast wymagalna.

2. Postawienie należności w stan natychmiastowej wymagalności powoduję obowiązek jej natychmiastowej spłaty, a w przypadku braku spłaty -wykorzystanie przez Bank zabezpieczenia kredytu przewidzianego umową.

3. Oprocentowanie kredytów przeterminowanych i kredytów postawionych w stan natychmiastowej wymagalności wynosi ………………………….. % w stosunku rocznym.

§ 7.

1. Bank może wypowiedzieć umowę kredytową w całości lub w części w razie niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu.

2. Okres wypowiedzenia o którym mowa w ust.1. wynosi ……………………….. dni.

§ 8.

Bank ustala bez względu na dyspozycję Kredytobiorcy następującą kolejność zarachowania wpływających spłat:

a) odsetki,

b) raty kredytu-

§ 9.

Kredytobiorca jest obowiązany przedstawić na żądanie banku informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.

§10.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:

–        ………………………………………………………………

–        ………………………………………………………………

–        ………………………………………………………………

§ 11.

Umowa może być zmieniona tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia „Regulaminu” ………………………………………, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo bankowe.

§ 13.

Wszelkie spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy należą do właściwości Sądu ……………………………..

§ 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kredytobiorcy i Banku. Wszystkie strony umowy zostały parafowane przez Kredytobiorcę i Bank.

              Kredytobiorca                                                                       Bank
 …………………………………………                                              ……………………………………..
Zgoda współmałżonka i jego podpis
 ………………………………………………………………..

 

2 Comments

Add Yours →

Dobrze, że mogłem porównać ten wzór z tym ci mi podstawiono pod nos przy braniu kredytu. Dziękuję bardzo za uratowanie mi d…

Leave a Reply