UMOWA O PRACĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………………………………                                                      …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                   (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD

 

 

Umowa o pracę członka zarządu spółki

  zawarta w dniu ………………………… w ……………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracownikiem  

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Miejscem wykonywania pracy będzie

……………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 4

Praca będzie wykonywana w wymiarze

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§5

Do obowiązków Pracownika będzie należało:

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………… .

§ 6

Za pracę Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………………………… za miesiąc płatne z dołu do …………………… dnia każdego miesiąca.

§ 7

Pracownik rozpocznie pracę dnia …………………………………………………………………………………. .

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik.

  

……………………………………                                             ………………………………………………

           (podpis pracownika)                                                                       (pieczęć i podpis pracodawcy  lub osoby

                                                                                                                   uprawnionej do działania w jego imieniu)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply