Umowa o pracę na czas zastępstwa

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………………………                                                                                                     ……………………………………….

(pieczęć pracodawcy)                                                                                                                         (miejscowość i data)

 

UMOWA O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA

zawarta w dniu …………. r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w …………………. przy ul. …………………………., reprezentowanym przez …………………………, zwanym dalej Pracodawcą,

a…………………………………., zamieszkałym w ………………………….. przy ul. ………………………, legitymującym się dowodem osobistym Nr ………………., wydanym przez ………………… Nr PESEL …………, NIP ……………, zwanym dalej Pracownikiem, o treści następującej:

pkt 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieświadczenia pracy przez …………… (wskazać kogo Pracownik ma zastępować), którego nieobecność jest usprawiedliwiona i wynika z faktu ………… (np. udzielenia urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, długotrwałej niezdolności do pracy).

Przez powyższy okres Pracownik będzie zatrudniony w wymiarze (pełnym, niepełnym) czasu pracy na stanowisku ……………………… .

pkt 2

Pracownik będzie wykonywać pracę w (określić miejsce) …………………………….. .

pkt 3

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości:

a)      wynagrodzenia zasadniczego – w kwocie ………………… zł (miesięcznie, za godzinę) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym,

b)      dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy (układzie zbiorowym pracy – zakładowym, ponadzakładowym lub regulaminie wynagradzania).

pkt 4

Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.

…………………………………………………                                                                            ……………………………..

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej                                                               (data i podpis pracownika)

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.

……………………………..

(data i podpis pracownika)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply