Umowa o pracę na okres próbny

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………………………                                                                                                     ……………………………………….

(pieczęć pracodawcy)                                                                                                           (miejscowość i data)

 

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY

zawarta w dniu …………… r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w …………………………….. przy ul. …………………………., reprezentowanym przez …………………….., zwanym dalej Pracodawcą,

a…………………………………., zamieszkałym w ………………………….. przy ul. ………………………, legitymującym się dowodem osobistym Nr ………………., wydanym przez ………………… Nr PESEL …………, NIP ……………, zwanym dalej Pracownikiem, o treści następującej:

pkt 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na okres próbny (maksymalnie trzech miesięcy) od dnia ……….. do dnia …………. w wymiarze czasu pracy (pełnym, części wymiaru) na stanowisku …………………………………………………. .

pkt 2

Pracownik będzie wykonywać pracę w (określić miejsce) ………………………………. .

pkt 3

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości:

a)      wynagrodzenia zasadniczego – w kwocie ………………… zł (miesięcznie, za godzinę) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym,

b)      dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy (układzie zbiorowym pracy – zakładowym, ponadzakładowym lub regulaminie wynagradzania).

pkt 4

Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.

…………………………………………………                                                                                     ……………………………..

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej                                                               (data i podpis pracownika)

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.

……………………………..

(data i podpis pracownika)

 

Leave a Reply