UMOWA O PRACĘ WZÓR

……………………………………                                                            …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                 (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD

 

Umowa o pracę

  zawarta w dniu …………………………….. w …………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracownikiem  

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Miejscem wykonywania pracy będzie …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 4

Praca będzie wykonywana w wymiarze …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§5

Do obowiązków Pracownika będzie należało: a) ………………………………………………………………………………………………………………………………… b) ……………………………………………………………………………………………………………………………… .

§ 6

Za pracę Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………………….. za miesiąc płatne z dołu do ……………………. dnia każdego miesiąca.

§ 7

Pracownik rozpocznie pracę dnia ………………………………………………………………………. .

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik.     ……………………………………                                      ………………………………………………            (podpis pracownika)                                                      (pieczęć i podpis pracodawcy  lub  osoby uprawnionej do                                                                                                                    działania w jego imieniu) 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Volvo XC40

Volvo XC40 najbezpieczniejsze samochody w

Zamknij