Umowa o prace z odpowiedzialnością materialną

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………………                                                                                                       ……………………………

  (pieczęć jednostki)                                                                                                               (miejscowość i data)

 

 

 

UMOWA O PRACĘ

z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

 

 

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:

 

…………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Pracodawcą

reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………, a

Pracownikiem …………………………………………………………………………………………………………

zatrudnionym na stanowisku …………………………………………………………………………………

na ……………………………………………………………………………………………………………………………….

     (okres próbny, czas nieokreślony, czas wykonywania określonej pracy)

 

 1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:   

 

a)      rodzaj umówionej pracy ……………………………………………………………………………………… 

 

b)      miejsce wykonywania pracy ………………………………………………………………………………..
                                                                               (nazwa, numer kasy i adres)       …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

c)      wymiar czasu pracy …………………………………………………………………………………………….

                                           (pełny etat, część etatu)      

 

d)      wynagrodzenie …………………………………………………………………………………………………..                                         

e)      Inne warunki zatrudnienia ……………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Data rozpoczęcia pracy …………………………………………………………………………………………….        

                                                                                          

 

 1. Pracodawca powierza, a Pracownik przyjmuje prowadzenie kasy nr ………………………………

w ……………………………………………………. na zasadzie pełnej odpowiedzialności materialnej z obowiązkiem wyliczenia się ze środków pieniężnych i innych składników majątkowych oraz druków znajdujących się w kasie. 

 

 1. Odpowiedzialność materialna Pracownika rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu przekazania – przyjęcia kasy na podstawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzonej metodą spisu z natury. 

 

 

 

 

 

 1. Z powierzonych składników mienia – pieniężnych i rzeczowych – oraz druków Pracownik zobowiązuje się w pełni wyliczyć, pokrywając wszelkie niedobory, szkody i  straty powstałe w tym mieniu, jeżeli nie udowodni braku swojej winy. 

 

 1. Podstawą wyliczenia się z powierzonego mienia jest spis z natury na początek i koniec okresu rozliczeniowego oraz dokumentacja przychodowo-rozchodowa kasy, uwzględniająca przychody i rozchody środków pieniężnych (również druków), po potwierdzeniu obrotów i sald ewidencji Pracodawcy. 

 

 1. Wszelkie nadwyżki (superaty) w powierzonym mieniu, ujawnione w rozliczeniu poinwentaryzacyjnym, niezaliczone na poczet niedoborów lub niemożliwe do wyjaśnienia, przechodzą na dobro Pracodawcy. 

 

 1. Pracownik zobowiązuje się do prowadzenia kasy zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami, instrukcjami i zarządzeniami wydanymi przez Pracodawcę. 

 

 1. Pracodawca zapewnia Pracownikowi dobre warunki pracy, podnoszenie kwalifikacji  zawodowych, świadczenia socjalne i bhp, a także zabezpieczenia mienia kasy odpowiednim systemem ochronnym.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy prawa pracy i prawa cywilnego.

 

 1. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Pracownik, a 2 egzemplarze – Pracodawca.

 

Do umowy załącza się*: 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Pracownik przyjmujący

odpowiedzialność materialną

 

………………………………..                                                                ………………………………………

(data i podpis Pracownika)                                                            pieczęć i podpis Pracodawcy)

 

 

 

*) zakres czynności, instrukcję kasową, instrukcję o kontroli i obiegu dokumentów oraz inne regulaminy lub instrukcje wewnętrzne

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply