Umowa o pracę

…………………………………..                                                                   …………………………………..

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                             (miejscowość i data)

…………………………………..

(numer REGON-EKD)

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu …………………………………….

(data zawarcia umowy)

między …………………………………….

…………………………………….

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a …………………………………….

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

na …………………………………….

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonania określonej pracy)

1.    Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1)    rodzaj umówionej pracy …………………………………….

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

2)    miejsce wykonywania pracy …………………………………….

…………………………………….

3)    wymiar czasu pracy …………………………………….

4)    wynagrodzenie …………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

5)    inne warunki zatrudnienia …………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

6)    …………………………………….

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*))

2.    Termin rozpoczęcia pracy …………………………………….

…………………………………….

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

…………………………………….

(data i podpis pracownika)

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Sprzęt wspinaczkowy, turystyczny, do pracy na wysokościach PROMOCJE

Sprzęt wspinaczkowy, turystyczny, do pracy

Zamknij