Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

 

UMOWA

o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Nr……………………..

 

zawarta w dniu…………………………..pomiędzy:

…………………………………………………………, reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………. nr dowodu osobistego …………………………….

PESEL ……………………………………… NIP ……………………………………

zwanym dalej Autorem.

§ 1

 1. Autor oświadcza, że stworzył utwór, do którego przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie /osobiste i majątkowe/ oraz zapewnia, że utwór nie jest obciążony prawami osób trzecich.
 2. Autor oświadcza, że utwór nie powstał w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a autorskie prawa majątkowe nie były już przedmiotem sprzedaży ani darowizny w całości lub części.
 3. W rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem jest dzieło spełniające łącznie następujące przesłanki:
  1. jest przejawem działalności twórczej,
  2. posiada indywidualny charakter („piętno twórcy”),
  3. ma ustaloną postać (formę).

 

 • §2
 1. Autor przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych, prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz własność nośników, na których utwór utrwalono, do utworu pod nazwą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu:

wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;

 1. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono:

wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa, sprzedaż, udzielanie licencji na korzystanie z utworu osobom trzecim na wszelkich polach eksploatacji;

 1. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2:

publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie; nadawanie, reemisja; publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie               w Internecie); nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity.

 

 • § 3

Zamawiający ma prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udzielenia osobom trzecim licencji na korzystanie z utworu bez zgody Autora.

 

 • § 4
 1. Utwór zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy w formie ……………………………………………, na nośniku elektronicznym, lub w sposób wskazany poniżej …………………………………………………………………………………………., ……………………………………………………………………………………. w ilości …………. egzemplarzy.
 2. Przyjęcie utworu następuje przez potwierdzenie na rachunku przedłożonym przez Autora i dołączenie utworu /dzieła/ do umowy jako załącznik stanowiący jej integralną część.
 3. W przypadku stwierdzenia wad utworu Autor zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia stosownie do wielkości zaistniałej wady lub odstąpić od umowy.
 5. W przypadku zaistnienia wad w utworze bez winy Autora Zamawiający może wyznaczyć w porozumieniu z Autorem drugi termin do ich usunięcia, a po bezskutecznym jego upływie odstąpić od umowy.

 

 • § 5
 1. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu Zamawiający wypłaci Autorowi wynagrodzenie w wysokości……………..zł brutto, w terminie………………dni od odebrania utworu, jednak nie wcześniej niż w terminie wypłat wynagrodzeń z tego tytułu obowiązującym u Zamawiającego, przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu, płatne na konto………………………………………………………………………………………………………………. .
 2. W przypadkach prawem przewidzianych, Zamawiający z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 dokona potrącenia podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne według obowiązujących przepisów.

 

 • § 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • § 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

 

 

 

 • § 8

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

 

 

 • § 9

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Autor.

 

 

 

AUTOR                                                            ZAMAWIAJĄCY

 

 

…………………………….                                                 …………………………..

 

 

 

KOMENTARZE

Leave a Reply