UMOWA O STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA O STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO

   zawarta dnia ………………………………. w ……………………………………………………………. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Zamawiającym a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Wykonawcą.

§1.

Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego i dla Zamawiającego Sklep Internetowy.

§2.

1. Projekt Sklepu Internetowego zostanie przygotowany przez:………………………………………….. i obejmować będzie dokumentacje zawierającą: a)      projekt graficzny poszczególnych stron WWW b)      projekt funkcjonowania Sklepu Internetowego; c)      projekt struktury 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje konieczne do Sklepu Internetowego.

§3.

1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu gotowy Sklep Internetowy …………………………………………………………………………………….. 2. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Sklep Internetowy nie spełniający wymogów zamówienia lub w trakcie testów funkcjonalnych, działanie Sklepu, będzie nieprawidłowe, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie:……………………………………………………………………………………………..

§4.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag odnośnie wykonania i funkcjonowania  Sklepu w dniu  prezentacji, przyjmuje się że Sklep zaakceptował i odebrał.

§5.

Zamawiający otrzyma od Wykonawcy kopię Sklepu na …………………………………………………..

§6.

Wykonawca oświadcza, że wykonanie Sklepu zgodnie z Projektem leży w granicach jego możliwości.

§7.

Wszelkie prawa autorskie do Sklepu przechodzą na Zamawiającego z dniem przyjęcia Sklepu przez Zamawiającego

§8.

Za wykonanie Sklepu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:…………………złotych

§9.

Wykonawca może powierzyć wykonanie Sklepu osobom trzecim.

§10.

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11.

Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez ……………………………………………….

§12.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13.

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. …………………………………………                                              ……………………………………………….          Zamawiający                                                                                Wykonawca  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply