UMOWA O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE WZÓR

UMOWA O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

  

zawarta  dnia ……………………………………..w ………………………………………………………  pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Udzielającym Stypendium a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Stypendystą.

§ 1

Udzielający stypendium zobowiązuje się wypłacać Stypendyście w trakcie roku szkolnego co miesiąc kwotę …………………………. zł tytułem stypendium za wyniki w nauce, a Stypendysta je przyjmuje.

§ 2

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od ………………………. do ………………………. .  

§ 3

1.Kwota określona w § 1 będzie wypłacana gdy średnia ocen otrzymanych w danym miesiącu przez Stypendystę będzie równa …………………………………………………………………………………….. 2. Udzielający Stypendium wypłaci ponadto Stypendyście ……………………………….. zł za każde 0,1 przewyższające średnią ocen określoną w punkcie 1.

 § 4

W przypadku otrzymania  przez Stypendystę świadectwa ukończenia klasy ………… ze średnią ocen wyższą bądź równą ……………… stypendium będzie wypłacane w wysokości określonej w   § 1 także w miesiącach wakacyjnych.  

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.     ……………………………………                                                                   …………………………………..      Udzielający stypendium                                                                                                      Stypendysta  

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Książki Promocje Editio

Książki Promocje Editio   Książki

Zamknij