UMOWA O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

  

zawarta  dnia ……………………………………..w ………………………………………………………  pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Udzielającym Stypendium a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Stypendystą.

§ 1

Udzielający stypendium zobowiązuje się wypłacać Stypendyście w trakcie roku szkolnego co miesiąc kwotę …………………………. zł tytułem stypendium za wyniki w nauce, a Stypendysta je przyjmuje.

§ 2

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od ………………………. do ………………………. .  

§ 3

1.Kwota określona w § 1 będzie wypłacana gdy średnia ocen otrzymanych w danym miesiącu przez Stypendystę będzie równa …………………………………………………………………………………….. 2. Udzielający Stypendium wypłaci ponadto Stypendyście ……………………………….. zł za każde 0,1 przewyższające średnią ocen określoną w punkcie 1.

 § 4

W przypadku otrzymania  przez Stypendystę świadectwa ukończenia klasy ………… ze średnią ocen wyższą bądź równą ……………… stypendium będzie wypłacane w wysokości określonej w   § 1 także w miesiącach wakacyjnych.  

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.     ……………………………………                                                                   …………………………………..      Udzielający stypendium                                                                                                      Stypendysta  

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply