UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNYCH OPROGRAMOWANIA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNYCH OPROGRAMOWANIA

 

zawarta dnia ………………………….. w ………………………………………………………………… pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Zleceniodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Zleceniobiorcą,

§ 1.

Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy konserwacje oprogramowania zainstalowanego na komputerach Zleceniodawcy i sprzętu stanowiącego element systemu komputerowego.

§ 2.

Konserwacja oprogramowania polega na: a. Dostarczanie nowych wersji Oprogramowania b. Konsultacja w zakresie funkcjonowania i obsługi oprogramowania c. Opracowywanie Modyfikacji wg potrzeb Zleceniodawcy d. Konserwacji platformy sprzętowej e. Usuwaniu nieprawidłowości w pracy systemu komputerowego f. Wykonywania kopii zapasowych danych i oprogramowania

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy ustalone zostaje według następujących zasad: a. Za nowe wersje oprogramowania według cen rynkowych ……………………………………………… b. Za stałą gotowość do świadczenia usług konserwacji oprogramowania, niezależnie od ilości godzin konsultacji:………………………………………………………………………………………………złotych c. Za opracowanie modyfikacji:……………………………………………………………………………………… d. Za konserwację platformy sprzętowej:…………………………………………………………………………. e. Za usuwanie nieprawidłowości w pracy systemu komputerowego…………………………………… f. Za wykonywanie kopii zapasowych:…………………………………………………………………………….. 2. Wynagrodzenie w wysokości wyżej określonej będzie płatne ……………………………………….., na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę ……………………………………………

§ 4.

W wypadku niewywiązania się Zleceniobiorcy ze zobowiązań określonych w § 1 niniejszej Umowy, Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorcę na piśmie, do wykonania czynności konserwacji, wyznaczając Zleceniobiorcy nieprzekraczalny, termin do wykonania tych czynności. W wypadku dalszej zwłoki , Zleceniodawca zleci wykonanie czynności konserwacji innej firmie na koszt Zleceniobiorcy.

§ 5

Granicą odszkodowania za  szkody spowodowane niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem konserwacji Oprogramowania jest …………………………………………………………..

§6.

Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z, zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej Umowy.

§ 7.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres:…………………………………………………………………….. Zmiana adresu wymaga powiadomienia drugiej Strona na piśmie, pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za doręczone.

§ 8.

Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem ……………………………………………………..terminu wypowiedzenia.

§ 9.

Postanowienia dodatkowe:……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.     …………………………………………….                                           ……………………………………………              Zleceniodawca:                                                                          Zleceniobiorca:

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply