UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ HOTEL NA RZECZ BIURA PODRÓŻY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ HOTEL

NA RZECZ BIURA PODRÓŻY

  zawarta dnia  … w … pomiędzy Hotelem … w … reprezentowanym przez: … zwanym dalej Hotelem a … z siedzibą w … reprezentowanym przez: … zwanym dalej Biurem Podróży  

§ 1

Biuro Podróży zleca, a Hotel przyjmuje zamówienie na usługi hotelowe oraz inne usługi wchodzące w zakres jego działalności świadczone na rzecz klientów Biura Podróży.

§ 2

Grupę stanowi minimum … osób przyjeżdżających i odjeżdżających razem i uważanych przez Hotel jak i Biuro Podróży za zorganizowaną całość.  

§ 3

Podstawą realizacji przez Hotel świadczeń w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych i innych będą szczegółowe pisemne zlecenia składane przez Biuro Podróży przed rozpoczęciem imprezy . Wszelkie wnioski o dokonanie rezerwacji zgłoszone w formie innej niż pisemna wymagają potwierdzenia na piśmie. Zlecenia, o których mowa w winny zawierać: a. numer imprezy, b. liczbę osób, c. narodowość, d. okres pobytu, e. liczbę i rodzaj zamawianych posiłków, f. liczbę i rodzaj zamawianych pokoi oraz ich standard, g. określenie innych zamawianych usług …, h. rodzaj środka transportu w przypadku korzystania z parkingu Hotelu.

§ 4

Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych miejsc. Hotel nie może odmówić przyjęcia rezerwacji jeżeli jest ona dokonana na … dni przed rozpoczęciem rezerwowanego okresu pobytu.  

§ 5

Po dokonaniu przez Biuro Podróży rezerwacji, Hotel potwierdza tę rezerwację na piśmie, podając jednocześnie ceny zamówionych usług. Hotel potwierdza lub odmawia rezerwacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu … godzin.

§ 6

Za świadczone usługi Hotel pobiera ceny określone w sposób wskazany w załączniku do umowy. Hotel zastrzega sobie prawo do podniesienia cen.

§ 7

Hotel może zażądać pełnej przedpłaty lub zaliczki w wysokości uzgodnionej z biurem Podróży, w przeciwnym razie obowiązany jest przyjąć voucher, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia pomiędzy Hotelem i Biurem Podróży honorowania voucherów przez Hotel. Voucher powinien zawierać określenie daty przyjazdu i wyjazdu, środka transportu oraz świadczeń Hotelowych, jakie mają być świadczone, Wystawienie voucheru na usługi inne niż Hotelarskie jest możliwe jedynie w przypadku zawarcia przez Hotel i biuro Podróży umowy określającej zakres świadczonych usług , limitu kredytowania świadczeń.  

§ 8

Biuro Podróży opłaca świadczenia określone w zamówieniu i zrealizowane przez Hotel. Biuro Podróży odpowiada za realizację płatności za dostarczone przez HOTEL usługi z wyjątkiem przypadków gdy uzgodniono, że płatność zostanie uregulowana bezpośrednio przez klienta. W przypadkach gdy Biuro Podróży dokonało rezerwacji usług, za które płatność ma zostać uiszczona bezpośrednio przez klienta, Hotel gwarantuje prowizję dla biura Podróży w wysokości …% wartości tych usług. W przypadku bezpośredniej realizacji płatności powinna być ona dokonana gotówką lub kartami kredytowymi, które Hotel realizuje.  

§ 9

Biuro Podróży może anulować lub ograniczyć zamówienie bez konieczności uiszczania odszkodowania , pod warunkiem zachowania terminów uzgodnionych z Hotelem. Wszelkie anulacje lub zmiany będą dokonywane na piśmie, przy czym decyduje data otrzymania pisma przez Hotel. W przypadku anulowania zamówienia lub jego ograniczenia o ponad 10% w terminach krótszych niż uzgodnione, Biuro Podróży zapłaci Hotelowi odszkodowanie wg następujących zasad: …

§ 10

W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub niewykorzystania zamówionych usług, Biuro Podróży zrekompensuje Hotelowi poniesione straty chyba, że sytuacja ta nastąpiła z winy Hotelu.  

§ 11

Doba Hotelowa trwa od godz. … do godz. … .

§ 12

W przypadku nie wywiązania się przez Hotel z jego winy z potwierdzonych odpowiednimi dokumentami zobowiązań wynikających z przyjętego zamówienia, wypłaci on odszkodowanie na rzecz biura Podróży w wysokości faktycznie poniesionych strat.  

§ l3

Jeżeli Hotel nie zapewni noclegu klientowi zgodnie z dokonaną i potwierdzoną rezerwacją, jest zobowiązany na własny koszt zapewnić klientowi nocleg w najbliższym Hotelu tej samej kategorii i pokryć różnicę w cenie.  

§ 14

Reprezentantem biura Podróży na terenie Hotelu jest pilot lub inna wyznaczona przez Biuro Podróży osoba. Do obowiązków reprezentanta biura należy w szczególności współpraca ze służbami Hotelowymi.

§ 15

Jeżeli którakolwiek ze stron umowy nie jest w stanie wywiązać się z przyjętych zobowiązań ze względu na przeszkody będące wynikiem działania siły wyższej, wówczas odpowiedzialność strony za szkodę jest wyłączona.

§ 16

Strony zobowiązują się do bieżącej analizy przebiegu wzajemnej współpracy

§ 17

Umowa zostaje zawarta na czas … Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem … okresu wypowiedzenia. 

§ 18

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 19

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sądy powszechne.  

§ 21

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. …                                             ….. Biuro Podróży                                     Hotel  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply