UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

   Zawarta dnia …………………………………………. w ………………………………………………… pomiędzy: …………………………………………………………………………….. zwanym dalej Zleceniodawcą, a …………………………………………………………………………….. zwaną dalej Zleceniobiorcą,

§1.

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do ……………………………………………………………………………..

§2.

Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do: ……………………………………………………………………………..

§3.

1.Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniobiorcy wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy. 2.Zleceniodawca zobowiązuje się ponadto do zlecenia wykonania niezbędnych prac i czynności, zmierzających do realizacji niniejszej umowy.

§4.

Strony ustalają orientacyjny harmonogram realizacji umowy: ……………………………………………………………………………..

§5.

1.Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę …………………………… złotych 2.Wynagrodzenie, określone w art. 1, nie obejmuje podatku VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie Zleceniodawca. 3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez Zleceniobiorcę.

§6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ………………………………………………..                                       …………………………………………….            Zleceniodawca:                                                                       Zleceniobiorca:   

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply