UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
 
UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Nr ……….
 
Zawarta dnia ……………………………… w ………………………………………………………………pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ………………………………………, ul. ……………………………………………………………………
reprezentowanym ………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Organizatorem
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………
nr i seria do……………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym.
 

§ 1

Przedmiotem umowy jest impreza turystyczna nr ………………………………………………. o nazwie: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejscem docelowym imprezy jest ………………………………………………………………………………….
w państwie docelowym………………………………………….. uwzględnieniem państw tranzytowych
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jako środek transportu przewiduje się………………………………………………………………………………
Trasa przejazdu……………………………………………………………………………………………………………..
 
§ 2
Impreza turystyczna wymieniona w § 1 odbędzie się w terminie …………………..………………………………………………………………………………………………………………..
 
§ 3
Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej wymienionej w § 1, na warunkach ustalonych w programie imprezy oraz w ogólnych warunkach uczestnictwa. Program imprezy i ogólne warunki uczestnictwa stanowią integralne części umowy.
 
§ 4
Zamawiający zgłasza swój udział w imprezie wymienionej powyżej, a także zgłasza uczestnictwo następujących osób :
Osoba dorosła : ……………………………………………………………………………………………………………..
Osoba dorosła : ……………………………………………………………………………………………………………..
oraz
Dziecko ………………………………………………………………………………… lat………………………………..
Dziecko ………………………………………………………………………………… lat………………………………..
Dziecko ………………………………………………………………………………… lat ……………………………….
 
§ 5
Cena imprezy turystycznej wymienionej powyżej wynosi ……………………………………… złotych
Zamawiający wpłaca Organizatorowi zaliczkę w kwocie ……………………………………….złotych
Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania różnicy pomiędzy wpłaconą zaliczką, a ceną imprezy ………………………………………złotych, do dnia …………………………. ……………………………
 
§ 6
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w imprezie organizowanych przez …………………………………………….. a także potwierdza, iż zna i akceptuje program.
 
 
 
………………………………………………………..                                  ………………………………………..
podpis osoby i pieczęć organizatora                                                 podpis zamawiającego
 
 
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply