UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Nr …

  Zawarta dnia … w  … pomiędzy  … z siedzibą w  …, ul. … reprezentowanym  … zwanym dalej Organizatorem a … zamieszkałym w   … data i miejsce urodzenia  … nr i seria do  … zwanym dalej Zamawiającym.

 § 1

Przedmiotem umowy jest impreza turystyczna nr  …  o nazwie: … Miejscem docelowym imprezy jest  … w państwie docelowym  … uwzględnieniem państw tranzytowych … Jako środek transportu przewiduje się  … Trasa przejazdu  …

 § 2

Impreza turystyczna wymieniona w § 1 odbędzie się w terminie  …

 § 3

Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej wymienionej w § 1, na warunkach ustalonych w programie imprezy oraz w ogólnych warunkach uczestnictwa. Program imprezy i ogólne warunki uczestnictwa stanowią integralne części umowy.

 § 4

Zamawiający zgłasza swój udział w imprezie wymienionej powyżej, a także zgłasza uczestnictwo następujących osób : Osoba dorosła : … Osoba dorosła : … oraz Dziecko  … lat … Dziecko  …  lat … Dziecko  …  lat  …

 § 5

Cena imprezy turystycznej wymienionej powyżej wynosi  … złotych Zamawiający wpłaca Organizatorowi zaliczkę w kwocie   … złotych Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania różnicy pomiędzy wpłaconą zaliczką, a ceną imprezy  …  złotych, do dnia  …

 § 6

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w imprezie organizowanych przez  …  a także potwierdza, iż zna i akceptuje program. ………………………………………………………..                                  ……………………………………….. podpis osoby i pieczęć organizatora                                                 podpis zamawiającego  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply