UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ

ZA POWIERZONE MIENIE

    zawarta dnia ……………………………..w …………………………………………………………………pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………………………………………….. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanymi dalej Pracownikami o następującej treści:

§ 1

1. Pracodawca powierza łącznie Pracownikom mienie, znajdujące się w …………………………….. określone w spisie mienia na podstawie inwentaryzacji z dnia …………………………………………… przeprowadzonej przy ich  udziale. 2. Spis mienia o którym mowa w punkcie 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Pracownicy przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoborów w powierzonym im łącznie mieniu określonym w § 1 z obowiązkiem wyliczenia się z tego mienia.

§ 3

Za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym mieniu pracownicy ponoszą odpowiedzialność w częściach następujących  określonych procentowo od wartości szkody: ………………………………………………………………………………… w………………………….. % ………………………………………………………………………………… w …………………………. % …………………………………………………………………………………. w ………………………… %

§ 4

Każdemu z Pracowników przysługuje prawo wglądu w rachunkowość Pracodawcy dotyczącą rozliczenia powierzonego mienia oraz prawo do udziału w przyjmowaniu i wydawaniu tego mienia.  

§ 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz. U. 1974 r. Nr 40 poz. 236, tekst jednolity Dz. U. nr 143 poz. 663 z 1996 roku).

§ 6

Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowa została sporządzona w ……………….. egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    ……………………………………….                                                 ………………………………………           podpisy pracowników                                                                                podpis pracodawcy

 

 

Leave a Reply