UMOWA O WSPÓŁPRACY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
UMOWA O WSPÓŁPRACY
zawarta dnia……………………………… w ……………………………………………………………….pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Dystrybutorem
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez
………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
zwaną dalej Odbiorcą,
§ 1.
1. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą, polegającą na sprzedaży produktów objętych ofertą handlową Dystrybutora. Za podlegające umowie uważa się towary zestawione w aktualnym cenniku i drukowane w ofertach handlowych ………………………………………………………………………………………………………………..

2. Odbiorca oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie upadłościowe lub układowe a prowadzona działalność gospodarcza obejmuje usługi w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 2.
Odbiorca zobowiązuje się do:
1. Pozyskiwanie nabywców na towary handlowe oferowane przez Dystrybutora.
2. Odbiór zamawianego towaru i terminowe regulowanie należności za zakupiony towar.
3. Reklamowanie i promowanie produktów za pomocą środków marketingowych w sposób odpowiedni i dostosowany do warunków rynkowych.
4. Przedstawianie propozycji dotyczących zmian w ofercie handlowej, nowych produktów mogących przyczynić się do zwiększenia sprzedaży.
5. W czasie trwania umowy Odbiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej warunków zawartych umów, cen, dostaw oraz wysokości udzielanych kredytów.
§ 3.
Dystrybutor jest zobowiązany do:
Terminowej realizacji zaakceptowanych zamówień Odbiorcy.
Informowania Odbiorcy o obowiązujących warunkach cenowych i tendencjach rynkowych.
Współpracy z Odbiorcą w zakresie działalności reklamowej i promocyjnej.
§ 4.
Ceny są ustalane pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą na podstawie aktualnie obowiązującego cennika.
§ 5.
Zamówienia towarów przyjmowane są na podstawie zamówienia przesłanego faxem lub pocztą elektroniczną.
§ 6 .
Sposób odbioru towaru jest ustalany na zamówieniu.
§ 7.
Zapłata za zakupiony towar następuje w dniu jego odbioru na podstawie wystawionych przez Dystrybutora faktur. Dla stałych klientów istnieje możliwość kredytowania zakupów.
§ 8.
Wszystkie produkty oferowane przez Dystrybutora objęte są gwarancją.
Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów lub podzespołów nastąpi w ciągu ………………………… dni od daty dostarczenia produktów do punktu serwisowego Dystrybutora.
Szczegółowe warunki gwarancji i obsługi serwisowej są określone w Warunkach gwarancji i obsługi serwisowej.
§ 9.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ……………………………………………………………………….
Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia po wcześniejszym zawiadomieniu, z zachowaniem ……………………………………………………… okresu wypowiedzenia.
Dystrybutor zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Odbiorcę warunków umowy, działania na szkodę Dystrybutora lub w sposób naruszający interesy i dobre imię Dystrybutora.
§ 10.
Warunkiem ważności umowy jest dostarczenie przez Odbiorcę stosownych dokumentów wymaganych przez Dystrybutora.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
………………………………………………                                         ………………………………………..

                   Odbiorca                                                                       Dystrybutor

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply