Umowa o współpracy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

  

UMOWA O WSPÓŁPRACY

 

zawarta  dnia ……………………………… w ……………………………………………………………….pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Dystrybutorem

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez

………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

zwaną dalej Odbiorcą,

§ 1.

 

1.  W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy  pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą, polegającą na sprzedaży produktów objętych ofertą handlową Dystrybutora. Za podlegające umowie uważa się towary zestawione w aktualnym cenniku i drukowane w ofertach handlowych ………………………………………………………………………………………………………………..

2. Odbiorca oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie upadłościowe lub układowe a prowadzona działalność gospodarcza obejmuje usługi w zakresie objętym niniejszą umową.

 

§ 2.

Odbiorca zobowiązuje się do:

1. Pozyskiwanie nabywców na towary handlowe oferowane przez Dystrybutora.

2. Odbiór zamawianego towaru i terminowe regulowanie należności za zakupiony towar.

3. Reklamowanie i promowanie produktów za pomocą środków marketingowych w sposób odpowiedni i dostosowany do warunków rynkowych.

4. Przedstawianie propozycji dotyczących zmian w ofercie handlowej, nowych produktów mogących przyczynić się do zwiększenia sprzedaży.

5. W czasie trwania umowy Odbiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej warunków zawartych umów, cen, dostaw oraz wysokości udzielanych kredytów.

§ 3.

Dystrybutor jest zobowiązany do:

Terminowej realizacji zaakceptowanych zamówień Odbiorcy.

Informowania  Odbiorcy o obowiązujących warunkach cenowych i tendencjach rynkowych.

Współpracy  z Odbiorcą w zakresie działalności reklamowej i promocyjnej.

 

§ 4.

 

Ceny są ustalane pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą na podstawie aktualnie obowiązującego  cennika.

 

§ 5.

 

Zamówienia towarów przyjmowane są na podstawie zamówienia przesłanego faxem lub pocztą elektroniczną.

 

 

 

 

 

§ 6 .

Sposób odbioru towaru jest ustalany na zamówieniu.

§ 7.

 

Zapłata za zakupiony towar następuje w dniu jego odbioru na podstawie wystawionych przez Dystrybutora faktur. Dla stałych klientów istnieje możliwość kredytowania zakupów.

§ 8.

 

Wszystkie produkty oferowane przez Dystrybutora objęte są gwarancją.

Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów lub podzespołów nastąpi w ciągu ………………………… dni od daty dostarczenia produktów do punktu serwisowego Dystrybutora.

Szczegółowe warunki gwarancji i obsługi serwisowej są określone w Warunkach gwarancji i obsługi serwisowej.

 

§ 9.

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ……………………………………………………………………….

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia po wcześniejszym zawiadomieniu, z zachowaniem ……………………………………………………… okresu wypowiedzenia.

Dystrybutor zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Odbiorcę warunków umowy, działania na szkodę Dystrybutora lub w sposób naruszający interesy i dobre imię Dystrybutora.

§ 10.

 

Warunkiem ważności umowy jest dostarczenie przez Odbiorcę stosownych dokumentów wymaganych przez Dystrybutora.

§ 11.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 12.

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

………………………………………………                                                                                              ………………………………………..

                   Odbiorca                                                                                                                    Dystrybutor

 

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply