Umowa o wykonanie robót budowlanych

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Zawarta w dniu ……………………. pomiędzy

1. ………………………………………….. zamieszkała w ……………………………………………………………. przy ul. ………………………………….., legitymująca się dowodem osobistym nr ……………………….. zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającą” a

2. firmą …………………………. z siedzibą w ………………………….. przy ul ……………………………….., reprezentowaną przez ………………………………….. właściciela firmy legitymującego się dowodem osobistym nr ……………….., zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającej robót budowlanych ………………………………………………………………., według projektu dołączonego do niniejszej umowy.

§ 2.

Zamawiająca przekazuje wykonawcy zgodę spółdzielni mieszkaniowej na niniejszą modernizację.

§ 3.

Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na ……………………., a termin zakończenia na ………………..

§ 4.

Strony ustalają następujący sposób przeprowadzenia prac:

a)     Zamawiająca przygotuje mieszkanie do rozpoczęcia prac w dniu ……………… jako w terminie rozpoczęcia robót. Mieszkanie zostanie protokolarnie przekazane Wykonawcy.

b)     Wykonawca nabędzie materiały budowlane, potrzebne do przeprowadzenia prac.

c)     Wykonawca, po wykonaniu wszystkich prac, uporządkuje miejsce przebudowy.

d)     Zamawiający odbierze wykonane roboty i strony sporządzą protokół.

§ 5.

Materiały i urządzenia, jakich użyje Wykonawca, powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, Zamawiająca ma prawo sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy.

§ 6.

1. Wynagrodzenie strony ustalają na kwotę złotych ……………………………. (słownie: …………………… ……………………… złotych), płatne w 3 ratach, tj. pierwszej w dniu rozpoczęcia prac tytułem materiałów potrzebnych do modernizacji – złotych ……………………………., drugiej w terminie zakończenia prac przez Wykonawcę – złotych ………………………………………. i trzeciej w wysokości złotych ……………………………………………….. po przyjęciu prac przez Zamawiającą.

2. Wykonawca wystawi Zamawiającej rachunek uproszczony za całość wykonanych prac. 

§ 7.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają obowiązek zapłaty kar umownych, w wysokości ……………………………………….

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9.

Umowę sporządzono w …………… jednobrzmiących egzemplarzach, po ………… dla każdej ze stron.

 

 

Zamawiająca                                                             Wykonawca

 

………………………………………..                                               ……………………………………

 

 

 

KOMENTARZE

2 thoughts on “Umowa o wykonanie robót budowlanych

    1. Oczywiście. Ma Pani prawo zażądać zarówno wstępnej wyceny prac jak i podpisania umowy. Jeśli te firmy nie chciały, to znaczy, że albo nie są zarejestrowane, albo liczyły, że potem znacznie podniosą wysokość zapłaty za usługę, albo nie chcieli dawać gwarancji. Lepiej takie “firmy” omijać.

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Wyposażenie wnętrz Promocje

Wyposażenie wnętrz Promocje    

Zamknij