UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW
 
zawarta dnia …………………………… w ……………………………………………………………….. pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwany dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą.
§1.
Wykonawca wykona dla Zamawiającego Stronę WWW .

§2

1. Strona zostanie wykonana na podstawie projektu sporządzonego przez: …………………………..
2. Projekt Strony zawiera:
– zawartość merytoryczną,
– zawartość graficzną,
– system odnośników (linków)
§3.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gotową Stronę …………………………………………………..
§4.
W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Stronę niezgodną z wymogami Projektu lub w trakcie testów funkcjonalnych Strony ,działanie Strony, będzie nieprawidłowe, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie:…………………………………………………………………………………
§5
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag odnośnie wykonania i funkcjonowania Strony w dniu prezentacji, przyjmuje się że Stronę zaakceptował i odebrał.
§6
Zamawiający otrzyma od Wykonawcy kopię Strony na …………………………………………………….
§7.
Wykonawca oświadcza, że wykonanie Strony zgodnie z Projektem leży w granicach jego możliwości.
 
§8.
Wszelkie prawa autorskie do Strony przechodzą na Zamawiającego z dniem przyjęcia Strony przez Zamawiającego
§9.
Za wykonanie Strony Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ………………..złotych
§10.
Wykonawca może powierzyć wykonanie Strony osobom trzecim.
§11.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§12.
W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego i prawa autorskiego.
§13.
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla …………………………………………………………………………………………….
§14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
 
 
……………………………………………….                                     ………………………………………………….
                Zamawiający:                                                                          Wykonawca:
 

 

Leave a Reply