UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW

imię i nazwisko / nazwa … adres zam. / siedziba … PESEL/REGON: … NIP: … zwanym dalej Wykonawcą a imię i nazwisko / nazwa … adres zam. / siedziba … PESEL/REGON: … NIP: … zwanym/ą dalej Zamawiającym. 

§1.

Wykonawca wykona dla Zamawiającego Stronę WWW .

§2

1. Strona zostanie wykonana na podstawie projektu sporządzonego przez: … 2. Projekt Strony zawiera: – zawartość merytoryczną, – zawartość graficzną, – system odnośników (linków)

§3.

Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu gotową Stronę … 

§4.

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Stronę niezgodną z wymogami  Projektu lub w trakcie testów funkcjonalnych Strony, działanie Strony  będzie nieprawidłowe, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie: … 

§5

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag odnośnie wykonania i funkcjonowania  Strony w dniu  prezentacji, przyjmuje się że Stronę zaakceptował i odebrał. 

§6

Zamawiający otrzyma od Wykonawcy kopię Strony na … 

§7.

Wykonawca oświadcza, że wykonanie Strony zgodnie z Projektem leży w granicach jego możliwości. 

§8.

Wszelkie prawa autorskie do Strony przechodzą na Zamawiającego z dniem przyjęcia Strony przez Zamawiającego. 

§9.

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………… zł netto (słownie: ………………………………). Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy (zostanie wskazane na fakturze VAT) w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

§10.

Wykonawca może powierzyć wykonanie Strony osobom trzecim. 

§11.

  1. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do serwisu internetowego w zakresie:

1) utrwalania techniką cyfrową oraz 2) publicznego udostępniania kodu wynikowego (pola eksploatacji).

  1. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie.

§12.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§13.

W kwestiach nieuregulowanych  stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego i prawa autorskiego. 

§14.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla … 

§15.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.   ………………………..                               …………………………    Zamawiający                                               Wykonawca  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply