UMOWA O WYKORZYSTANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
UMOWA O WYKORZYSTANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH
zawarta dnia ……………………. w ……………………………………………………………………….. pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Pracodawcą
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Pracownikiem.
§ 1

Pracownik oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki ………………… o pojemności silnika ………………………………… nr rejestracyjny ………………………..

§ 2
Strony uzgadniają warunki używania do celów służbowych samochodu określonego w § 1 .:
………………………………………………………………………………………………..
§ 3
1. W zamian za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach zamiejscowych pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu na podstawie przepisów w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.
2. Każdorazowo pracodawca określa wysokość zwrotu na podstawie polecenia wyjazdu służbowego w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów przez obowiązującą stawkę za jeden kilometr w myśl przepisów o których mowa w ust. 1
§ 4
Koszty o których mowa w § 3 zostaną zwrócone Pracownikowi tylko wtedy gdy Pracodawca wyrazi zgodę na skorzystanie z prywatnego samochodu Pracownika w celu służbowym.
§ 5
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez strony bez wypowiedzenia.
§ 6
Zmiany do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
……………………………………………….                                     …………………………………………
       podpis pracownika                                                        podpis pracodawcy

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

2 Comments

Add Yours →

Leave a Reply