Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

…………………………………….                                                             …………………………………..

(Pieczęć pracodawcy)                                                                           (miejscowość , data)

……………………………………………

numer REGON – EKD

 

 

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

 

zawarta dnia……………………………. w ………………………………………………………………… pomiędzy

……………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracownikiem

 

§ 1

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej.

§  2

W  czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

 

§ 3

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

……………………………………                                               ………………………………………………..

(podpis pracownika)                                                               (pieczęć i podpis pracodawcy )

 

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply