UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

…………………………………….                    …………………………………..

   (Pieczęćpracodawcy)                                          (miejscowość , data)
 
……………………………………………
            numer REGON – EKD
 
 
UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

PO USTANIU STOSUNKU PRACY

 
zawarta dnia ……………………. w ………………………………………………………………………. pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Pracodawcą
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Pracownikiem
§ 1
W związku z dostępem Pracownika do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, Pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej oraz do tego, że nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną po ustaniu stosunku pracy.
§ 2
Czas trwania zakazu określonego w § 1 wynosi …………………………………………………. od momentu rozwiązania umowy o pracę bądź jej wygaśnięcia.
§ 3
1.W okresie o którym mowa w § 2 Pracodawca wypłaci Pracownikowi odszkodowanie w wysokości …………………………………………………… zł, co stanowi ……………….% wynagrodzenia otrzymywanego przez Pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
2. Odszkodowanie o którym mowa w punkcie 1 będzie wypłacane w miesięcznych, równych ratach do ……………………………………………. dnia każdego miesiąca przez okres trwania zakazu.
§ 4
Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
§ 5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 
 
……………………………………                                         ………………………………………………………
(podpis pracownika)                                                                            (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do
                                                                                                  działania w jego imieniu)
 

Leave a Reply