Umowa o zwolnienie z długu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA O ZWOLNIENIE Z DŁUGU

 

zawarta dnia ………………………… w …………………………………………………………………… pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wierzycielem
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Dłużnikiem.

§ 1

Wierzyciel z momentem podpisania niniejszej umowy zwalnia Dłużnika z długu wynoszącego ……………………………………………….. zł wraz z odsetkami wynikającego z umowy
………………………………………………………… zawartej pomiędzy Wierzycielem i Dłużnikiem dnia
…………………………………. w ………………………………………………

§ 2

Dłużnik zwolnienie, o którym mowa wyżej przyjmuje.

§ 3

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 
………………………………….                                       ……………………………………….
Wierzyciel                                                                                      Dłużnik

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply