UMOWA PODNAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA PODNAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO

 

zawarta dnia ………………………………….. w ………………………………………………………… pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wynajmującym

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Podnajemcą.

 

§1

1. Wynajmujący oświadcza, iż jest najemcą lokalu położonego w ………………………………………

2. Wynajmujący posiada prawo do lokalu z tytułu …………………………………………………………….

§2

Wynajmujący oddaje w podnajem …………………………………………………………………………………..

§3.

Wynajmujący wyraża zgodę na korzystanie przez Podnajemcę z:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§4

Podnajemca oświadcza, iż przyjmuje bez zastrzeżeń przedmiot umowy w takim stanie, w jakim jest w chwili zawarcia umowy.

§5

Podnajemcą będzie płacił Wynajmującemu czynsz z dołu w wysokości ……………………………… złotych miesięcznie powiększony o podatek VAT do …………………………….. dnia następnego miesiąca na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego.

§6

Podnajemca na własny koszt dokona renowacji przedmiotu najmu.

§7

Podnajemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w przedmiocie umowy bez zgody Wynajmującego.

§8

Podnajemcy nie wolno obciążyć przedmiotu podnajmu jakimkolwiek prawem osoby trzeciej.

§9

Umowa zostaje zawarta na czas ……………………………………………………………………………………..

§10

Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zalegania przez Podnajemcę z zapłatą czynszu, bądź w przypadku naruszenia postanowień § 7 i § 8 niniejszej umowy.

§11

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………………..                                                 ………………………………………

Wynajmujący                                                                                            Podnajemca

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Kredyt gotówkowy online

Kredyt gotówkowy online Kredyt gotówkowy

Zamknij