Umowa poręczenia spłaty kredytu

UMOWA PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU

 

Zawarta w ………………………………………………………. w dniu …………………………… pomiędzy Poręczycielami w osobach:

1) ……………………….., zam. w ……………………………… , nr dowodu osobistego ……………………., 2) ………………………….., zam. w ……………………………… , nr dowodu osobistego …………………, a

Kredytodawcą ………………., zam. w ………………………, nr dowodu osobistego ………………………

§1.

Poręczyciele udzielają poręczenia Kredytodawcy za zobowiązania Kredytobiorcy ……………………………… zam. w …………………………., nr dowodu osobistego…………………………..,

z tytułu umowy kredytu z dnia ……………….. nr …………………….. wysokości ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………….. złotych).

§ 2.

Poręczenie obejmuje zobowiązania Kredytobiorcy, istniejące w chwili udzielenia niniejszego poręczenia oraz mogące powstać w przyszłości z tytułu niedokonania spłaty kredytu w terminie i na warunkach wynikających z umowy kredytu.

§ 3.

Poręczyciele odpowiadają za dług jako współdłużnicy solidarni z Kredytobiorcą.

§ 4.

Poręczyciele zobowiązują się do spełnienia zobowiązania ciążącego na Kredytobiorcy w terminie …………………….. dni po zawiadomieniu przez Kredytodawcę o opóźnieniu lub zwłoce w spłacie kredytu, chyba że umowa kredytu stanowi inaczej.

 

 

Poręczyciele:                                                                        Kredytodawca

 

Ad 1. ……………………………                                                    ………………………………………..

Ad 2. ……………………………

 

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Faktoring dla Twojej firmy – sfinansuj fakturę

Faktoring dla Twojej firmy -

Zamknij