Umowa poręczenia

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA PORĘCZENIA

 

 

zawarta dnia ……………………… w ……………………………………………………………………… pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………. nazwanym dalej Wierzycielem:

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………. nazwanym dalej Poręczycielem.

 

§ 1

Poręczyciel  udziela poręczenia za zobowiązanie z tytułu spłaty pożyczki w wysokości

……………………………….. zł udzielonej …………………………………….. na podstawie umowy z dnia

…………………… zawartej w …………………….. pomiędzy……………………………………………………….

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Poręczenie obejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu niewykonania umowy pożyczki.

 

§ 2

Poręczyciel oświadcza, że swoje zobowiązanie wykona niezwłocznie po zawiadomieniu go przez wierzyciela, że dłużnik opóźnia zwrot pożyczki.

 

§ 3

Poręczyciel odpowiada solidarnie z dłużnikiem.

 

§ 4

W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 5

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, i jednej dla dłużnika.

 

 

 

 

……………………………….                                                                                 ………………………………………..

Poręczyciel                                                                                                                    Wierzyciel

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply