UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Zawarta ………………………………………. w ………………………………………………………….. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………. legitymującym się ………………………………………….. wydanym przez …………………………………………………………..

zwany dalej Zlecającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pośrednikiem,

§1.

Zlecający powierza, a Pośrednik zobowiązuje się do pośredniczenia w zawarciu przez Dającego zlecenie umowy sprzedaży:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§2.

1.Dający zlecenie oświadcza że: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.Na dowód okoliczności wskazanych w ust. 1

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§3.

1.Cenę sprzedaży  Zlecający ustala na kwotę ……………………………………………..

2.Zlecający w uzasadnionym przypadku obniży cenę sprzedaży w zależności od sytuacji na rynku.

§4.

1.W razie zawarcia przez Zlecającego umowy sprzedaży  z osobą wskazaną przez Pośrednika, tytułem wynagrodzenia Zlecający zapłaci Pośrednikowi prowizję w wysokości …………..% ceny sprzedaży.

2.W razie zawarcia przy udziale Pośrednika umowy za cenę przekraczającą kwotę, wskazaną w § 3, Zlecający zapłaci Pośrednikowi prowizję w wysokości ………………….% różnicy między uzyskaną ceną sprzedaży a kwotą wskazaną w § 3.

§5.

 Zapłata prowizji nastąpi w dniu zawarcia przez Zlecającego umowy sprzedaży

§6.

 Pośrednik zobowiązany jest do przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży.

§7.

1.Umowa niniejsza została zawarta na okres …………………………………………………………………….

2.Pośrednik zachowuje prawo do prowizji, o której mowa w § 4, gdy po upływie okresu, wskazanego w ust. 1, Zlecający zawarł umowę sprzedaży nieruchomości z osobą wskazaną przez Pośrednika.

§8.

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………………                                        …………………………………………………

Dający zlecenie:                                                                         Pośrednik:

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply