UMOWA POŻYCZKI WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
UMOWA POŻYCZKI
zawarta dnia ……………………………… w ……………………………………………………………… pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Pożyczkobiorcą
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Pożyczkodawcą.
§ 1
Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości …………………………………….. zł

§ 2

Pożyczkobiorca wymienioną w § 1 kwotę pożyczki przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce.
§ 3
Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci ww. kwotę wraz z odsetkami dnia ……………………………
§ 4
Pożyczkobiorca zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości ……………………………. w stosunku …………………………………………………………………………………………………………………
§ 5
Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek karnych w wysokości: ……………………………………………………
§ 6
Za zgodą obydwu Stron można przesunąć spłatę pożyczki. Zgoda taka musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zwrot pożyczki zostanie pokwitowany na odwrocie niniejszej umowy, na każdym jej egzemplarzu.
§ 7
W sprawach nie uregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
……………………………………………….                                      …………………………………………..

            Pożyczkodawca                                                               Pożyczkobiorca

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply