UMOWA POŻYCZKI WZÓR

UMOWA POŻYCZKI
zawarta dnia ……………………………… w ……………………………………………………………… pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Pożyczkobiorcą
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Pożyczkodawcą.
§ 1
Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości …………………………………….. zł

§ 2

Pożyczkobiorca wymienioną w § 1 kwotę pożyczki przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce.
§ 3
Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci ww. kwotę wraz z odsetkami dnia ……………………………
§ 4
Pożyczkobiorca zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości ……………………………. w stosunku …………………………………………………………………………………………………………………
§ 5
Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek karnych w wysokości: ……………………………………………………
§ 6
Za zgodą obydwu Stron można przesunąć spłatę pożyczki. Zgoda taka musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zwrot pożyczki zostanie pokwitowany na odwrocie niniejszej umowy, na każdym jej egzemplarzu.
§ 7
W sprawach nie uregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
……………………………………………….                                      …………………………………………..

            Pożyczkodawca                                                               Pożyczkobiorca

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Konto 360° w wiosennej promocji nawet do 250 zł

Konto 360° w wiosennej promocji

Zamknij