UMOWA PRZECHOWANIA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA PRZECHOWANIA

    zawarta  dnia ……………………………………………..  w …………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Przechowawcą,  a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Składającym.

§ 1

Przechowawca przechowa następujące przedmioty: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Miejscem przechowywania będzie …………………………………………………………………………………. Przechowawcy nie wolno korzystać z przedmiotów oddanych do przechowania jak również oddawać do korzystania osobom trzecim.

§ 2

Przechowanie będzie trwało od dnia ……………………………. do dnia ……………………………………..

§ 3

Składający zapłaci Przechowawcy za przechowanie wyżej wymienionych przedmiotów ………………………………………….. zł za każdy ……………………………………………. przechowywania.

§ 4

Przechowawca obowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotów oddanych mu do przechowania.

§ 5

Przechowawca nie może oddać przedmiotu przechowania osobie trzeciej, chyba że ze względu na okoliczności nie będzie mógł sam dłużej rzeczy przechowywać. W takim wypadku obowiązany jest powiadomić Składającego o tym fakcie w ciągu ………………….. dni.

§ 6

Składający może odebrać przedmiot przechowania w każdym czasie jednakże wówczas obowiązany jest do zapłaty za cały okres, na jaki została  zawarta umowa.

 § 7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy  mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa została sporządzona  w dwóch egzemplarzach, po  jednym dla każdej ze stron.

………………………………   …………………………………………..         Składający:                                     Przechowawca:

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply