Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

Umowa przedwstępna sprzedaży

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu …………………………… w ………………………………..pomiędzy ………………………….. 1. ……………………………………………. zamieszkałym w …………………………………………………. przy ul. ………………………………………., legitymującym się dowodem osobistym ………………………….., zwanym w treści umowy “Sprzedawcą” ………………………………………………………………………., a 2. ……………………………………………………, zamieszkałym w …………………………………………. przy ul. …………………………………………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym

……………………………………………………, zwanym w treści umowy “Kupującym”.

§ 1.

Przedmiotem umowy jest ………………………………………………………………………………………………

§ 2.

Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia                  …………………………………………………………… za cenę ………………………………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………).

§ 3.

1. Sprzedawca oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego gotówką kwotę ………………………………………………….. złotych tytułem zadatku. 2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedawcę, zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy.

§ 4.

1 .Sprzedawca oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

2. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, Sprzedawca zobowiązuje się je uregulować.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Sprzedawca                                                                           Kupujący

            ……………………………………                                                    ……………………………………

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE   zawarta dnia ... w ... pomiędzy: ... z siedzibą w...

Zamknij