Umowa przewłaszczenia

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA PRZEWŁASZCZENIA

 

 

zawarta  dnia …………………………. w …………………………………………………………………. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………

zwanym  dalej Kredytodawcą:

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Kredytobiorcą.

 

§ 1

W dniu …………………………… Kredytobiorcy został udzielony przez Kredytodawcę kredyt w wysokości ………………………………… zł na warunkach i terminach spłaty określonych w ……………………………………………………………………………………………………………………….. z dnia …………………………………… W celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy z tytułu udzielonego kredytu, Kredytobiorca przenosi na Kredytodawcę własność rzeczy ruchomej ……………………………………………………………………………………………………………………..o wartości …………………………………………………..zł

 

§ 2

Kredytobiorca oświadcza, że wymienione rzeczy stanowią jego wyłączną własność, znajdującą się w jego swobodnej dyspozycji i nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich.

 

§ 3

Jeżeli w określonym w umowie terminie kredyt wraz z prowizją i odsetkami zostanie spłacony, przeniesienie własności traci moc i Kredytobiorca staje się z powrotem właścicielem rzeczy wymienionej w  § 1.

 

§ 4

Kredytodawca zezwala Kredytobiorcy na bezpłatne używanie oddanych mu w tym celu rzeczy do czasu całkowitej spłaty kredytu lub do chwili otrzymania przez Kredytobiorcę pisemnego żądania Kredytodawcy zwrotu użyczonych rzeczy w związku z  niespłacenia kredytu w terminie.

 

§ 5

Kredytobiorca zobowiązuje się do oznaczenia przewłaszczonej rzeczy w sposób trwały jako przedmiotu przewłaszczenia na rzecz Kredytodawcy oraz oznaczenie to utrzymać do czasu uzyskania z powrotem własności rzeczy.

§ 6

Kredytobiorca jest zobowiązany używać rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób odpowiadający ich  właściwości, ponosi koszty utrzymania rzeczy użyczonej, nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania bez zgody kredytodawcy, jak również ponosi koszty napraw o ile zajdzie taka potrzeba.

 

§ 7

Kredytodawca zobowiązuje się do korzystania z prawa własności przewłaszczonej rzeczy w granicach nie wykraczających poza uzasadnione zabezpieczenie udzielonego kredytu, zwłaszcza zobowiązuje się do nie zbywania rzeczy przewłaszczonej do dnia terminowej spłaty ostatniej raty kredytu, a także do uznania prawa własności Kredytobiorcy po spłaceniu należności przysługujących Kredytodawcy.

 

§ 8

W wypadku niespłacenia kredytu wraz z odsetkami w terminie umownym, Kredytodawca jest uprawniony zbyć przewłaszczone rzeczy, zaliczając uzyskaną cenę na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu albo wynająć rzeczy lub wydzierżawić z zaliczeniem uzyskanego czynszu na spłatę kredytu.

 

§ 9

Koszty i opłaty związane z umową ponosi Kredytobiorca.

 

§ 10

W sprawach nie objętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 11

Zmiany umowy można dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

…………………………………………                                                                      …………………………………………………

Kredytodawca                                                                                                                  Kredytobiorca

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply