UMOWA PRZEWOZU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA PRZEWOZU

 Zawarta dnia … w …  pomiędzy  …………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez:………………………………………. zwanym dalej w treści umowy Wysyłającym a …………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez:…  zwanym dalej w treści umowy Przewoźnikiem.  

§1.

 Przewoźnik zobowiązuje się do ……………………………………………………………………………..

 

§2.

 Wysyłający zobowiązuje się do zapłaty przewoźnikowi za usługi ……………………………………. zł.  Zapłata następuje według następujących zasad: ……………………………………………………………………………..

 

§3.

 Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną w §2  kwotę  w terminie ……………………………………………………………  Po upływie powyższego terminu Przewoźnikowi przysługują odsetki ustawowe.

 

§4.

 Wysyłający zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy.

 

§5.

Przewoźnik przejmuje z momentem ……………………………………………………………………………….. odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.  

§6.

 Umowa obowiązuje na czas ……………………………………………………………………………………………

 

§7.

 Wszelkie zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnej.

 

§8.

W kwestiach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1995 r. Nr 119 poz. 575).

  

§9.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednych dla każdej ze stron.

                                                 Wysyłający:                                                  Przewoźnik:  

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply