UMOWA PRZEWOZU WZÓR

UMOWA PRZEWOZU

 Zawarta dnia … w … pomiędzy … reprezentowanym przez: … zwanym dalej w treści umowy Wysyłającym a … reprezentowanym przez: … zwanym dalej w treści umowy Przewoźnikiem. 

§1.

Przewoźnik zobowiązuje się do … 

§2.

Wysyłający zobowiązuje się do zapłaty przewoźnikowi za usługi … zł Zapłata następuje według następujących zasad: … 

§3.

Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną w §2  kwotę  w terminie … Po upływie powyższego terminu Przewoźnikowi przysługują odsetki ustawowe. 

§4.

Wysyłający zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy. 

§5.

Przewoźnik przejmuje z momentem … odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu. 

§6.

Umowa obowiązuje na czas …

§7.

Wszelkie zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnej. 

§8.

W kwestiach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1995 r. Nr 119 poz. 575). 

§9.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednych dla każdej ze stron. ……………………………………….                                                   ………………………………………………           Wysyłający:

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE

Zamknij