UMOWA RENTY WZÓR

 UMOWA RENTY

  

zawarta dnia ……………………… w ……………… pomiędzy ……………………………………….. zam. w  ……………………………………… z wanym dalej  Biorącym Rentę,

a

………………………………………..

zam. w …………………… zwanym dalej Dającym Rentę.

 

§ 1

Dający Rentę  zobowiązuje się do wypłacania ………………….. zł  z góry do ……………..  dnia każdego miesiąca tytułem renty.

 

§ 2

Biorący Rentę przyjmuje rentę ustanowioną w § 1.

 

§ 3

Renta wypłacana będzie od dnia ………………………. do dnia …………………………..

 

§ 4

W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .

  

……………………………………                                                            ………………………………………

   Biorący Rentę                                                                                              Dający

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
2 stycznia

2 stycznia Imieniny obchodzą: Abel,

Zamknij