UMOWA SERWISOWA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA SERWISOWA

 zawarta dnia … w … pomiędzy: … zwaną dalej Zleceniodawcą, a … zwanym dalej Serwisantem.

§1.

Zleceniodawca zleca a Serwisant przyjmuje do wykonania zorganizowanie i prowadzenie obsługi serwisowej … rozprowadzanego przez Zleceniodawcę.

§2.

Obsługa serwisowa obejmuje: naprawy wyrobów uszkodzonych przed sprzedażą ostatecznemu odbiorcy, wykonywane na zlecenie placówki handlowej, na koszt Zleceniodawcy. obsługę gwarancyjną i w ramach rękojmi, tj. naprawy lub wymianę towaru, dokonywane na podstawie ważnej karty gwarancyjnej, na koszt Zleceniodawcy. usługi pogwarancyjne, tj. naprawy wykonywane na zlecenie i koszt użytkownika.

§3.

Serwisant może odstąpić od wykonania usługi gwarancyjnej tylko w przypadku: 1. gdy karta gwarancyjne jest: a) niekompletna, b) błędnie wypełniona przez sprzedawcę, c) zawiera skreślenia bądź przeróbki, d) nie ostemplowana i nie podpisana przez sprzedawcę. Serwisant dokonuje wpisu do karty gwarancyjnej o przyczynie odstąpienia od obsługi gwarancyjnej 2. w związku z brakiem części zamiennych z winy Zleceniodawcy. Serwisant wystawia oświadczenie o niemożliwości wykonania naprawy. Po wystawieniu oświadczenia Serwisant każdorazowo na piśmie powiadamia Zleceniodawcę, który w terminie 3 dni licząc od daty jego otrzymania zajmuje stanowisko w sprawie. 3. uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika. W przypadku określonym w § 3 pkt 3 Serwisant dokonuje naprawy na wyłączny koszt użytkownika. 

§4.

Serwisant zobowiązany jest do: 1. dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zgłoszenia, 2. przestrzegania warunków gwarancji i postanowień niniejszej umowy, 3. dokonywania napraw zgodnie z technologią określoną w instrukcji serwisowej opracowanej przez Zleceniodawcę, oraz wyłącznie przy użyciu nowych części, zakupionych u Zleceniodawcy, 4. dokonywania czytelnych i niezbędnych wpisów w kartach gwarancyjnych sprzętu, 5. pokrycie wszelkich skutków finansowych spowodowanych niewłaściwym lub bezpodstawnym wystawieniem oświadczenia o niemożliwości wykonania naprawy, 6. przeprowadzania rozliczeń kosztów gwarancyjnych, 7. rejestracji zleceń napraw gwarancyjnych, 8. uczestniczenia w szkoleniach oraz do przekazywania nabytych doświadczeń dotyczących obsługi serwisowej sprzętu Zleceniodawcy partnerom z sieci serwisowej.

§5.

1. Serwisant dokonuje zakupu części zamiennych wyłącznie od Zleceniodawcy. 2. Serwisant zobowiązany jest posiadać podstawowy zapas części określony przez Zleceniodawcę. 3. Zamówienia na części muszą zawierać …

§6.

W przypadku konieczności naprawy przekraczającej termin … dni Serwisant w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą udostępni użytkownikowi na czas naprawy sprzęt zastępczy.

§7.

Na wynagrodzenie za usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 umowy, składają się: cena robocizny stosownie do cennika stanowiącego załącznik do umowy koszt dojazdów i przewozu na podstawie ewidencji cena zakupu wymienionych części.

§8.

1. Rozliczenia między stronami dokonywane będą za każdy miesiąc. 2. Serwisant do … dnia każdego miesiąca przesyła Zleceniodawcy fakturę zbiorczą za miesiąc poprzedzający, z załączonymi: – zestawieniem zbiorczym usług, kartami napraw, – kuponami kontrolnymi. 3. Należności Serwisanta przelewane będą w ciągu … dni od daty dostarczenia należycie udokumentowanej faktury.

§9.

Zleceniodawca zobowiązany jest sprzedawać Serwisantowi części zamienne oraz dostarczyć mu instrukcje serwisowe i katalogi części zamiennych, a także organizować specjalistyczne kursy szkoleniowe.

§10.

Części wadliwe, wymienione podczas napraw gwarancyjnych, są przechowywane u Serwisanta przez okres … do dyspozycji Zleceniodawcy, który może sobie zastrzec zwrot części wymienionych podczas napraw gwarancyjnych z opisem umożliwiającym jednoznacznie powiązać daną część z konkretnym rachunkiem.

§11.

Serwisant zobowiązany jest do wykonywania niniejszej umowy na terenie …

§12.

Serwisant zobowiązuje się promować swoje autoryzowane usługi serwisowe poprzez wykorzystanie znaków firmowych Zleceniodawcy w swoich pomieszczeniach, środkach masowego przekazu, tablicach reklamowych. Serwisant zobowiązuje się wykorzystywać znak firmowy Zleceniodawcy wyłącznie w formie i stylu określonym przez Zleceniodawcę.

§13.

Umowę zawarto na czas …, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem … okresu wypowiedzenia.

§14.

W przypadku naruszenia przez Serwisanta postanowień § 5 zaś przez Zleceniobiorcę § 9 umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. 

§15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§16.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    …………………………………………                                                …………………………………………..                Serwisant                                                                              Zleceniodawca  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply