UMOWA SKŁADU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA SKŁADU

 zawarta dnia ……………………………………… w ……………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………………………………………………. , reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym Przyjmującym na skład: a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Składającym.  

§ 1

Przedmiotem umowy jest składowanie w magazynie ………………………………. prowadzonym przez Przyjmującego w …………………………………………………………………………………… następujących towarów …………………………..:…………………………………………………………………..opakowanych w ……………………………………………………………………………. przekazanych w tym celu przez Składającego  

§ 2

Przyjęcie do magazynu następuje na okres od ………………………………… do……………………………  

§ 3

O terminie i nadejściu przedmiotów składowania, a także ich ilości, objętości oraz wagi Składający będzie zawiadamiał Przyjmującego z …………………………………….. dniowym wyprzedzeniem., na Składającym będzie ciążył każdorazowo przed nadejściem przedmiotów składowania obowiązek podania wykazu odbiorców.  Przyjmujący powiadomi odbiorców o nadejściu towarów i terminie ich odebrania.

§ 4

Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie Przyjmującego wynosić będzie ……………………… zł za każdy dzień składowania.

§ 5

Jeżeli przedmiot składowania wydany ma być przez Przyjmującego wskazanym odbiorcom, pobierze on od nich opłaty związane ze składowaniem.

§ 6

Przedsiębiorstwo składowe wydaje dowód składowy na towary  złożone w przedsiębiorstwie, który będzie wymieniał rodzaj ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania towarów, a także niektóre inne postanowienia umowne, w szczególności termin na jaki towar został złożony na skład.

§ 7

Przyjmujący zastrzega możliwość zmiany opłat, o których mowa w § 4 umowy w przypadku wzrostu ogólnych kosztów utrzymania magazynów (pomieszczeń składowych). O zmianie stawek Przyjmujący zobowiązuje się powiadomić Składającego z …………………………………….. miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 8

Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z ………………………………. miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 9

Składający ma prawo do dokonywania w okresach co …………………………… tygodnie oględzin składowanego towaru oraz pobierania z niego próbek.

§ 10

Przyjmujący ubezpieczy  towary od wszelkiego ryzyka.

§ 11

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    …………………………….                                                                     ………………………………….          Składający                                                                               Przyjmujący na skład  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply