UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ WZÓR

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ

    zawarta dnia ………………………………….. w ………………………………………………………… pomiędzy: 1. …………………………………………….., zamieszkałym w …………………….., ul. …………………………, 2. …………………………………………….., zamieszkałym w …………………….., ul. …………………………, 3. …………………………………………….., zamieszkałym w …………………….., ul. …………………………, zwanymi dalej Wspólnikami.  

§1

Wspólnicy zawiązują spółkę cywilną dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, zwaną w dalszej części umowy Spółką Spółka działać będzie pod firmą ………………………………………………………………………………………………………………Spółka cywilna Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu: …………………………………..Spółka cywilna

§2

Wspólnik ………………………………………………………………….. wnosi ……………………………złotych, Wspólnik ………………………………………………………………….. wnosi ……………………………złotych, Wspólnik ………………………………………………………………….. wnosi ……………………………złotych,

§3

Prowadzenie spraw spółki ograniczone do czynności zwykłego zarządu wspólnicy powierzają …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§4

Wspólnicy będą uczestniczyli w podziale zysku i pokrywaniu strat w następujących proporcjach: Wspólnik …………………………………………………………………………… w……………………….%, Wspólnik …………………………………………………………………………… w……………………….%, Wspólnik …………………………………………………………………………… w………………………..%,

§5

Okresem obrachunkowym spółki …………………………………………………………………………………….

§6

Spółka zostaje zawarta na czas ………………………………………………………………………………………. 

§7

Zbycie przez wspólnika całości lub części udziału umowy spółki wymaga pisemnej zgody wspólników pod rygorem nieważności.

§8

Za zgodą wspólników  mogą przystąpić do spółki nowi wspólnicy.

§9

Każdy wspólnik może wystąpić ze spółki.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś spory powstałe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§12

Umowę sporządzono w ……………………. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze wspólników.   ……………………………..                        …………………………….                           …………………………. podpisy wspólników  

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Oświadczenie o osiąganiu przychodu ZUS Rw-73

Oświadczenie o osiąganiu przychodu ZUS

Zamknij