UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ

 

 zawarta dnia …………………………………….. w ………………………………………………………. pomiędzy 1. ………………………………………………., zamieszkałym w ……………………, ul. …………………………, 2.. ………………………………………………, zamieszkałym w ……………………, ul. …………………………, 3.. ………………………………………………, zamieszkałym w ……………………, ul. …………………………, zwanymi dalej Wspólnikami.

 § 1

Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę jawną, zwaną w dalszej części umowy Spółką Spółka działać będzie pod firmą ………………………………………………………………… Spółka jawna Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu: ………………………………………………………… ……………………………………………………………….Spółka jawna  

§ 2

Siedzibą spółki jest ………………………………………………………………………………………………………..

§ 3

Spółka zawarta jest na czas …………………………………………………………………………………………….

§ 4

Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.

§ 5

Kapitał zakładowy wynosi …………………………………………………… i został zgromadzony w sposób następujący: Wspólnik……………………………………………………. wnosi …………………………………………..złotych, Wspólnik……………………………………………………. wnosi …………………………………………..złotych, Wspólnik……………………………………………………. wnosi …………………………………………..złotych,

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

§ 7

Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.

§ 8

Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy spółki.

§ 9

Udziały Wspólników w majątku Spółki, jej zyskach oraz stratach są: Wspólnik …………………………………………………………………………… w…………………………….%, Wspólnik …………………………………………………………………………… w…………………………….%, Wspólnik …………………………………………………………………………… w…………………………….%,

§ 10

Wspólnicy w stosunkach wewnętrznych działają na podstawie uchwał, które dla swej skuteczności wymagają ………………………………………………………………………………………………….

§ 11

Wspólnik nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi.

§ 12

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w sposób ściśle odzwierciedlający jej przychody i rozchody.

§ 13

Rokiem obrachunkowym Spółki jest ……………………………………………………………………………….

§ 14

Sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrachunkowego. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i w podziale majątku odpowiednio: Wspólnik …………………………………………………………………………… w………………………………%, Wspólnik …………………………………………………………………………… w………………………………%, Wspólnik …………………………………………………………………………… w………………………………%,

§ 15

Każdy Wspólnik może wypowiedzieć Spółkę na ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

§ 16

W przypadku rozwiązania spółki odbywa się jej likwidacja. Likwidatorami zostają z mocy niniejszej umowy wszyscy Wspólnicy. Wspólnicy mogą drogą uchwały powołać do pełnienia obowiązków likwidatorów tylko niektórych spośród siebie lub też osoby trzecie.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.

§ 18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają Uchwały wszystkich Wspólników oraz sporządzenia aneksu w formie pisemnej.

§ 19

Koszty zawarcia oraz rejestracji Spółkib ponoszą Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 20

Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.    Podpisy: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply