UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

zawarta dnia …………………………………. w …………………………………………………………………………

§ 1

Wspólnicy zawiązują w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej Spółkę Komandytową w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Spółką.

§ 2

Spółka działa w obrocie gospodarczym pod firmą ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Spółka komandytowa”. Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu „………………………. Spółka komandytowa”.

§ 3

Siedzibą Spółki jest ……………………………………………………………………………………………………….

§ 4

Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.

§ 5

Spółka zawarta jest na czas …………………………………………………………………………………………….

§ 6

Przedmiotem działalności spółki jest :……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ……………………………………………………….. i został zgromadzony w sposób następujący: Wspólnik ……………………………………………. wnosi ………………………………………………….złotych, Wspólnik ……………………………………………. wnosi ………………………………………………….złotych, Wspólnik ……………………………………………. wnosi ………………………………………………….złotych,

§ 8

1. Komandytariuszem w Spółce jest ………………………………………………, a suma komandytowa, do wysokości której ogranicza się jego odpowiedzialność wynosi …………………………. złotych. 2. Pozostali Wspólnicy są komplementariuszami, którzy odpowiadają bez ograniczeń.

§ 9

Spółkę reprezentują komplementariusze w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. Przyjmować oświadczenia skierowane do Spółki może każdy komplementariusz jednoosobowo.

§ 10

Prokura może być ustanowiona za zgodą wszystkich komplementariuszy, natomiast odwołać ją może każdy komplementariusz jednoosobowo.

§ 11

Wspólnicy mają prawo, a wyjąwszy komandytariusza również obowiązek prowadzenia spraw spółki.  Sprawy przekraczające zwykłe czynności Spółki wymagają zgody wszystkich Wspólników

§ 12

1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i w podziale majątku odpowiednio: Wspólnik …………………………………………………………………………… w…………………………………%, Wspólnik …………………………………………………………………………… w…………………………………%, Wspólnik …………………………………………………………………………… w…………………………………%, 2. Komandytariusz uczestniczy w stratach tylko do wysokości swego wkładu.

§ 13

Rokiem obrotowym Spółki jest ……………………………………………………………………………………….

§ 14

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.

§ 15

Wspólnik może wypowiedzieć Spółkę ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 16

W przypadku likwidacji Spółki Wspólnicy wybierają jednomyślnie likwidatora lub likwidatorów ze swego grona bądź spośród osób trzecich. Wspólnicy ustalają wynagrodzenia likwidatorów.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.

§ 19

Zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie aktu notarialnego.

§ 20

Sprawy sporne zostaną przekazane  pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.

§ 21

Odpisy aktu mogą być wydawane Spółce i Wspólnikom w dowolnych ilościach.

§ 22

Koszty zawarcia niniejszej umowy oraz rejestracji spółki ponoszą Wspólnicy w częściach równych. Podpisy: ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………… 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply