Umowa spółki partnerskiej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Repertorium ………… / ……………

 

Akt notarialny

 

W dniu……………………… przed notariuszem ……………. ……………………………, w jego Kancelarii Notarialnej

w …………………….., przy ulicy ……………………………….. stawili się:

1 ………………………………. zamieszkały w ………………………. legitymującym się dowodem osobistym

o serii i numerze …………………….

2 ………………………………. zamieszkały w ………………………. legitymującym się dowodem osobistym

o serii i numerze ……………………..

3 ………………………………. zamieszkała w ……………………….. legitymująca się dowodem osobistym

o serii i numerze ……………………..

Tożsamość stawiających ustalił notariusz na podstawie okazanych dowodów osobistych.

 

Umowa spółki partnerskiej

 

§1

Stawiający, zwani dalej Partnerami, oświadczają, że zawiązują spółkę partnerską o firmie………………………………………… zwaną dalej w umowie „Spółką”.

§2

Siedzibą spółki jest ………………………………………………………………..

§3

Partnerzy w ramach spółki będą wykonywali następujące zawody:

1 …………………………… zawód …………………………………………..
Do wykonywania tego zawodu jest uprawniony na dowód czego przedstawił dokument o nazwie i numerze ………………………………..
wydany przez ……………………………………..

2 …………………………… zawód …………………………………………..
Do wykonywania tego zawodu jest uprawniony na dowód czego przedstawił dokument o nazwie i numerze ………………………………..
wydany przez ……………………………………..

3 …………………………… zawód …………………………………………..
Do wykonywania tego zawodu jest uprawniony na dowód czego przedstawił dokument o nazwie i numerze ………………………………..
wydany przez ……………………………………..

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest ……………………………………………………..

§5

Zdolność reprezentacji Spółki będą mieli jedynie następujący Partnerzy:

1 ……………………………………………………..

2 ……………………………………………………..

 

§6

Prokurentów mogą ustanowić i odwołać jedynie ci Partnerzy, którzy mają zdolność reprezentacji Spółki a mianowicie wymienieni
w § poprzednim Partnerzy:

1 ……………………………………………………..

2 ……………………………………………………..

By ustanowić i odwołać prokurę potrzebna jest zgoda obu wymienionych wyżej Partnerów.

§7

Prowadzenie spraw Spółki zostaje powierzone jedynie tym dwóm Partnerom, którym na mocy powyższych postanowień przysługuje prawo reprezentacji Spółki. Są nimi:

1 ……………………………………………………..

2 ……………………………………………………..

§8

W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest zgoda wszystkich Partnerów, w tym także Partnerów wyłączonych od prowadzenia spraw Spółki.

§9

Za czynność przekraczającą zakres zwykłych czynności Spółki uważane są te czynności, które powodują powstanie zobowiązania lub przeniesienie prawa o wartości przekraczającej …………………………………………………….

§10

Partner mający prawo prowadzenia spraw Spółki może bez uchwały Partnerów wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić Spółce poważną szkodę.

§11

Za czynność nagłą uznaje się czynność, której niepodjęcie spowodowałoby szkodę w wysokości przekraczającej ………………………..

§12

Za prowadzenie spraw Spółki Partner nie otrzymuje wynagrodzenia.

§13

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§14

Partnerzy wnoszą do Spółki następujące wkłady pieniężne, niepieniężne i własność rzeczy:

1 Partner …………………………………………. o wartości ………………..
2 Partner …………………………………………. o wartości ………………..
3 Partner …………………………………………. o wartości ………………..

§15

Partnerzy zgodnie ustalają następujący udział w zyskach i stratach:

1) Partner ……………………………………………………… – 40 %

2) Partner ……………………………………………………… – 40 %

3) Partner ……………………………………………………… – 20 %

§16

Rok obrachunkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

§17

Każdy z Partnerów może wypowiedzieć Spółkę z sześciomiesięcznym wypowiedzeniem.

§18

Partner ………………………………… godzi się ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Pozostali Partnerzy:

1 ………………………………………………………

2 ………………………………………………………

nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych Partnerów wolnego zawodu w Spółce, jak również za zobowiązania Spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego Partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności Spółki.

§19

Partner nie może, bez wyraźnej zgody pozostałych Partnerów, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki.

§20

Za naruszenie zakazu konkurencji Partner zapłaci na rzecz Spółki kwotę …………………………………….. tytułem kary.

Zapłacenie kary nie ogranicza Partnerów i Spółki w żądaniu wydania Spółce korzyści, jakie osiągnął Partner naruszający zakaz konkurencji lub naprawienia wyrządzonej jej szkody.

§21

Spadkobierca Partnera nie wstępuje do Spółki w miejsce zmarłego Partnera.

§22

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aktu notarialnego i zgody wszystkich Partnerów.

§23

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych a w szczególności przepisy o spółce partnerskiej i spółce jawnej.

§24

Odpisy niniejszej umowy można wydawać Partnerom w dowolnej liczbie.

§25

Pobrano tytułem opłaty.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

 

 

………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………
(podpis)                                                                                                                                       (podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply