Umowa spółki z o.o.

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 

zawarta dnia …………………………………. w ………………………………………………………….. pomiędzy

1. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………,

2. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………,

3. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………,

zwanymi dalej Wspólnikami.

§ 1

Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy Spółką

Spółka działać będzie pod firmą…………………………………………….Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może formy skróconej w brzmieniu: ………………………………………………….Spółka z o.o.

 

§ 2

Spółka zawarta jest na czas …………………………………………………………………………………………….

 

§ 3

Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.

 

§ 4

Kapitał zakładowy wynosi ……………… i został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik ………………………………………………………… wnosi ………………………………………złotych

Wspólnik ………………………………………………………… wnosi ………………………………………złotych

Wspólnik ………………………………………………………… wnosi ………………………………………złotych

 

§ 5

Przedmiotem działalności spółki jest………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi …………………………………………………………………………………..

I dzieli się na ………………………udziałów po …………………………. złotych. został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik ……………………………………. wnosi ………………………………………złotych

obejmuje ………………………..udziałów po……………………………………złotych każdy.

Wspólnik ……………………………………. wnosi ………………………………………złotych

obejmuje ………………………..udziałów po……………………………………złotych każdy.

Wspólnik ……………………………………. wnosi ………………………………………złotych

obejmuje ………………………..udziałów po……………………………………złotych każdy.

 

 

 

 

§ 7

Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

 

§ 8

Władzami Spółki są : Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Zgromadzenie wspólników może powołać Radę Nadzorczą.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli obecni są Wspólnicy lub ich pełnomocnicy.

§ 10

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których przepisy ustawy wymagają kwalifikowanej większości, większością przez Kodeks Handlowy wymaganą.

 

§ 11

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników;

Podział zysków i pokrycie strat.

Udzielanie Zarządowi lub Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Wybór lub odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej .

Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości przedsiębiorstwa.

Zbycie i nabycie udziałów

Powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego.

Zmiana umowy Spółki .

Rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu.

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z ………………………………………………. powołanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres ………………………………………. .

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 13

Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności Spółki może powołać pełnomocników.

 

§ 14

Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez przedstawiciela wybranego przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 15

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 16

Udziały są zbywalne. Zbycie udziałów wymaga zgody pozostałych wspólników. Prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia mają wspólnicy.

§ 17

Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

 

 

§ 18

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.

§ 19

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu i i inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 20

Wszelkie spory o prawa majątkowe i niemajątkowe wynikające z niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozpatrywane przez sądy powszechne.

§ 21

Wypisy tego aktu można wydawać stawającym i Spółce w dowolnej ilości

 

§ 22

Koszty związane z zawarciem tej umowy ponoszą wspólnicy w częściach równych

 

 

 

 

Podpisy:

…………………………..                   …………………………..                            ………………………………

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply