UMOWA SPRZEDAŻY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA SPRZEDAŻY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

 
zawarta dnia ……………………………………..w ………………………………………………………, pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Kupującym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym.

§ 1.

 

 

 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż praw autorskich do programu komputerowego
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
§ 2.
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego prawa autorskie do programu komputerowego wymienionego w §1.
§ 3.
Sprzedający oświadcza, że jest jedynym autorem programu komputerowego wymienionego w §1oraz, że program jest wolny od wad i obciążeń prawnych.
§ 4.
Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia Sprzedającemu………………………………………..złotych.
§ 5.
Datę przejęcia programu przez Kupującego ustalono na dzień …………………………………………..
§ 6.
Kupujący …………………………..przenieść prawa autorskie do wymienionego w § 1. programu komputerowego na osoby trzecie.
§ 7.
Sprzedający przenosi prawa autorskie do programu wymienionego w § 1. na rzecz Kupującego z chwilą podpisania niniejszej umowy.
 
 
§ 8.
Kupujący i Sprzedający zobowiązują się do zachowania pełnej tajemnicy na temat zawartej umowy.
§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obydwu stron.
§ 10.
W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnegi i Prawa Autorskiego.
§ 11.
Wszelkie spory wynikłe na gruncie stosowania niniejszej umowy zostaną poddane rozpatrzeniu przez …………………………………………………………………………………………
§ 12.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
 
 
 
…………………………………………….                                         ……………………………………………..
                      Kupujący :                                                                         Sprzedający :
 
 

Leave a Reply