Umowa sprzedaży komisowej samochodu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

UMOWA SPRZEDAŻY KOMISOWEJ SAMOCHODU

 

Zawarta w dniu ………………………………………. pomiędzy

1. …………………………………………………………………….. reprezentowanym przez AUTO KOMIS w ………………………………. ul. ………………………………….. prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia nr……………… wyd. przez Urząd …………………………………………………, …………………………………………… zwanym dalej upoważnionym działającym w imieniu sprzedawcy ………………………………. zam. ………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym ………………….. wydanym przez …………………………………………………….., a

2. ………………………………………………., zamieszkałym w ………………………………………………… przy ul. ……………………………, legitymującym się dowodem osobistym ……………………………., wydanym przez ………………………………………….., zwanym dalej „Kupującym” o następującej treści:

§ 1.

Upoważniony na podstawie umowy komisu nr …………… w ramach uprawnień z niej wynikających sprzedaje na rachunek Kupującego samochód marki ………………………………………………………………. nr rej. ……………………………………………………… rok produkcji ……………………………………….. nr podw. ……………………………………………………., nr silnika ……………………………………………………….

§ 2.

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność i jest wolny od wad prawych, praw osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3.

Strony ustaliły wartość przedmiotu na kwotę ……………………………………………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………… złotych).

§ 4.

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w§ 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w§ 3 umowy, której otrzymanie kwituje. Kupujący oświadcza, że pojazd został mu wydany po dokładnym jego zbadaniu.

§ 5.

Kupujący oświadcza, że stan techniczny wymienionego pojazdu jest mu znany i z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie wnosząc zastrzeżeń.

 § 6.

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, w szczególności koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

 

 

                             Sprzedający                                                               Kupujący       

            ………………………………                                               ……………………………….

 

Nr Ewidencyjny Towaru Komisowego ……………………………………………………………………………

Pobrano opłatę skarbową w kwocie ………………. zł (słownie ………………………………… złotych).

 

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply