UMOWA SPRZEDAŻY NA PRÓBĘ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 Umowa sprzedaży na próbę  

Zawarta dnia ………………………………………….. 200….. r., w ………………………………………………… pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………, z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………, zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą a Panią(em) …………………………………………………………………………………………………………………, zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………, legitymującym się …………………………………………………………. seria …………………………………….. nr ……………………………… wydanym przez ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym. I. Sprzedawca, posiadający punkt sprzedaży w ……………………………………………………., przy ul. ……………………………………………………………………………………………………………………………………, sprzedaje Kupującemu ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. za cenę ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….   II. Sprzedawca wyda Kupującemu określony w pkt I umowy przedmiot na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości. W razie uznania przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry, przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.  

III.

 Okres próby wynosi ……………………………………………….. dni od dnia wydania przedmiotu Kupującemu.   IV. Kupujący może zwrócić przedmiot niniejszej umowy Sprzedawcy przed upływem okresu próby bez podania przyczyny.   V. W przypadku zawiadomienia Sprzedawcy przez Kupującego, że przedmiot niniejszej umowy jest dobry, Kupujący uiszcza określoną w pkt I niniejszej umowy cenę łącznie ze złożonym oświadczeniem.   VI. Brak oświadczenia Kupującego w terminie określonym w pkt III niniejszej umowy równoznaczny jest z uznaniem przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry. Przedmiot ten przechodzi w takim przypadku na własność Kupującego.

  VII. W przypadku określonym w pkt VI Kupujący obowiązany jest w ciągu …………………………………………. dni uiścić Sprzedawcy cenę. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczane będą odsetki ustawowe.  

VIII. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.  

 IX. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

 X. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

   ……………………………………………..                                      ……………………………………………………     podpis i pieczęć Sprzedawcy                                                     podpis Kupującego       ___________________________________

Przypisy: 1. Treść umowy reguluje art. 592 kc. 2. Umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych [art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a i art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 86 poz. 959), nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku art. 2 pkt. 4 ustawy].  

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply